Prijavite se ili Kreirajte nalog
Korpa 0,00 RSD

USLOVI KORIŠĆENJA


Opšti uslovi korišćenja

Poštovani potrošači,

Ovim Uslovima korišćenja uređuju se prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa korišćenjem Servisa koji se nalazi na internet adresi www.mdg.rs (u daljem tekstu: Servis).

Servis predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža privredno društvo YELNICOM DOO NIŠ GUMA, sa sedištem u Republici Srbiji, 18000 Niš, ul. Leskovačka bb, matični broj: 06622623, PIB: 100232179, u čijem je vlasništvu (u daljem tekstu: Društvo).

Ovi Uslovi korišćenja su sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Društva i svakog pojedinog korisnika Servisa. Društvo omogućava korišćenje Servisa fizičkim i pravnim licima, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

Pristupom Servisu i korišćenjem Servisa, korisnici pristaju da postupaju u skladu sa Uslovima korišćenja i na svaki pristup sadržajima Servisa primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Svako korišćenje Servisa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom i kršenjem Uslova korišćenja.

Društvo je posvećeno očuvanju i primeni prava o zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskog prava i prava intelektualne svojine, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.


Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

DATUM IZDAVANJA OBAVEŠTENJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI
17.10.2022. godine

SVRHA OBAVEŠTENJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI
Ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti korisnika (u daljem tekstu: Obaveštenje) informišu se korisnici sajta www.mdg.rs (u daljem tekstu: Servis) o svim relevantnim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti korisnika. Imajući u vidu zakonsku regulativu iz oblasti privatnosti ličnih podataka fizičkih lica, prvenstveno novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu:ZZPL), veoma nam je bitno da pažljivo pročitate ovo Obaveštenje, kako biste bili upoznati sa vrstama podatka o ličnosti koje najčešće obrađujemo,u koje svrhe obrađujemo vaše lične podatke,ko ima pristup vašim podacima, a posebno kako biste bili upoznati sa vašim pravima u pogledu obrade ličnih podataka.Mi vodimo računa o zaštiti vaših ličnih podataka i u potpunosti podržavamo prava vas kao korisnika koja predviđa ZZPL. Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. Pitanja, pritužbe, zahteve i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti, zaštite podataka o ličnosti i ostvarivanja vaših prava možete ostvariti slanjem na sledeću e-mail adresu office@mdg.rs

IZMENE I AMANDMANI
Ovo Obaveštenje je podložno promenama. Ukoliko se ovo Obaveštenje menja ili dopunjuje, unećemo datum poslednje verzije dokumenta.

O NAMA
Servis je u vlasništvu privrednog društva YELNICOM DOO NIŠ, Leskovačka, 18000 Niš, Republika Srbija, matični broj: 06622623, PIB: 100232179 (u daljem tekstu: Kompanija). Stoga u ovom Obaveštenju ‘’mi’’ i ''naši’’ upujuće na Kompaniju. Korišćenjem naših usluga pružate nam informacije, od kojih su neke i vaši lični podaci. Molimo vas da se pre upoznavanja sa sadržinom Obaveštenja, prethodno upoznate i sa sadržinom Uslova korišćenja.

PRAVNI OSNOV OBRADE
U većini situacija je pravni osnov za obradu podataka o ličnosti ugovorni odnos sa licem na koje se lični podaci odnose, odnosno situacija kada nam kao kupac ostavljate vaše podatke o ličnosti radi zaključenja ugovora o kupoprodaji guma. Za neke svrhe obrade, vaše podatke o ličnosti možemo obrađivati na osnovu vašeg pristanka, uz prethodno obaveštavanje o svim bitnim aspektima obrade. Bitno je da znate da pristanak u bilo kom momentu i bez obrazloženja možete povući, što za posledicu ima prestanak dalje obrade, ali povlačenje pristanka ne utiče na obradu do momenta povlačenja. Takođe, u nekim situacijama imamo legitimni interes za obradu vaših podataka, kao npr kada je obrada neophodna u svrhu sprečavanja prevara ili eventualnih zloupotreba. Možemo da obrađujemo vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva. Takođe, možemo da obrađujemo vaše lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite vaših životnih interesa. Ukoliko obrađujemo vaše lične podatke kada to od nas zakon zahteva ili u cilju zaštite vaših životnih interesa, obavestićemo vas o tome.

KOJE PODATKE OBRAĐUJEMO I U KOJE SVRHE
Sve podatke koje tražimo od vas, prikupljamo za tačno određenu svrhu, o čemu ćete uvek biti jasno obavešteni. Pretežan deo obrade podataka o ličnosti vršimo u cilju omogućavanja zaključenja ugovora o kupoprodaji i to su najčešće sledeći podaci: ime i prezime, adresa, broj telefona, email. Na osnovu vašeg pristanka, neke podatke o ličnosti možemo sačuvati u cilju omogućavanja lakše kupovine, odnosno kako prilikom naredne kupovine ugovor o kupoprodaji bio brže i lakše zaključen. Takođe, na osnovu vašeg pristanka, neke od vaših ličnih podataka možemo koristiti za svrhe marketinga.

PERIOD ČUVANJA VAŠIH PODATAKA
Vaše podatke o ličnosti čuvamo za vreme koliko je potrebno radi ostvarenja konkretne svrhe, ili pak ukoliko obradu vršimo na osnovu vašeg pristanka, do momenta opoziva datog pristanka, odnosno do isteka vremenskog perioda na koji ste nam dali pristanak za obradu, nakon čega se podaci brišu ili se čine neprepoznatljivim. Nakon izvršene kupoprodaje vaše podatke o ličnosti čuvamo do isteka garancije, odnosno do isteka vremena u kome imate pravo na reklamaciju. Izuzetno, vase podatke možemo čuvati i nakon povlačenja pristanka ili ispunjenja svrhe, u situacijama kada je to neophodno radi izvršenja naše zakonske obaveze ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

NAŠ LEGITIMNI INTERES
Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo vaše lične podatke na osnovu legitimnog interes. Naravno,to radimo samo ukoliko vaš interes ili vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo:

 • dijagnostikovali tehničke probleme sa Servisom;
 • odgovorili na vaše zahteve i moguće pritužbe;
 • bolje razumeli vas kao korisnike kroz vaše ponašanje, vaša interesovanja i vaše sklonosti;
 • zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim korisnicima;
 • testirali i razvijali nove usluge i kako bismo poboljšali postojeće
 • Identifikovali i zaštitili korisnike Servisa i sam Servis od prevare ili nelegalnih aktivnosti Upotrebom Servisa slažete se da određeni zaposleni u Servisu mogu da vas kontaktiraju na osnovu vaših kontakt podataka koje ste obezbedili kako bi vas upozorili na određene nepravilnosti sa kupovinom ili u slučaju da postoji sumnja da se određene prevarantske ili nelegalne aktivnosti (npr. hakerski napadi, slanje neprikladnih fajlova, spam i slično) pokušavaju nad nalogom korisnika da bi ga zaštitili od neželjenih posledica. Osnov obrade jeste naš legitimni interes kao vlasnika MDG-a. U svrhu zaštite Servisa obrađuju se podaci: ponašanje na sajtu (prethodne pretrage), IP adresa, informacija o prisutpnom uređaju, browser-u i operativnom sistemu i slično. U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu vaših ličnih podataka na sledeću e-mail adresu office@mdg.rs.

BEZBEDNOST VAŠIH PODATAKA
U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo najviše moguće standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su pohranjeni Vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti Vaših podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti. Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere.

PRENOS LIČNIH PODATAKA U DRUGE DRŽAVE
Pojedini obrađivači koji mogu da pristupe ličnim podacima, imaju sedište u stranim zemljama, i to pre svega u državama članicama EU odnosno u državama članicama Konvencije Saveta Evrope 108. Iznošenje podataka u ove države se vrši na osnovu podrazumevanog nivoa primerene zaštite ličnih podataka u tim zemljama, u skladu sa zakonom. Ukoliko pojedini obrađivači imaju sedište izvan gore pomenute grupe zemalja, iznošenje podataka bi bilo moguće isključivo uz primenu odredbi člana 65. ZZPL kojim se reguliše prenos uz primenu odgovarajućih mera zaštite.

VAŠA PRAVA U VEZI SA LIČNIM PODACIMA KOJE OBRAĐUJEMO:
TRANSPARENTNOST: Kada nam ostavljate lične podatke, transparentno ćemo vas obavestiti o svrsi za koji su nam određeni podaci potrebni,ko koristi ove podatke, te ćemo vam pružiti sve ostale informacije relevantne za obradu vaših podataka (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja).
PRAVO NA UVID: Imate pravo da budete obavešteni o tome da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti, te ukoliko ih obrađujemo,imate pravo po osnovu izvršenog uvida da zahtevate ispavku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.
PRAVO NA ISPRAVKU, DOPUNU I AŽURIRANJE: Podaci koji se obrađuju treba da budu tačni I potpuni. Imate pravo da se vaši netačni lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno nepotpuni podaci dopune.
PRAVO NA BRISANJE: Imate pravo da vaši lični podaci budu obrisani u skladu sa ZZPL. Ukoliko je neophodno da i dalje vršimo obradu kako bi izvršili svoje zakonske obaveze (npr. Zakon o računovodstvu i slično) ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, izbrisaćemo samo deo podataka koji nam više nisu neophodni.
PRAVO NA PRENOSIVOST: Ukoliko želite od nas (i)da dobijete u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku lične podatke koje ste nam dostavili prilikom registracije ili (ii)da prenesemo drugom rukovaocu lične podatke koje ste nam dostavili kao rukovaocu, imate pravo da to tražite od nas, pod uslovom da je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i da se obrada vrši automatizovanim putem.
PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE: Imate pravo da tražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka u određenim situacijama.
PRAVO NA PRIGOVOR: Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa.
PRAVO NA OBRAĆANJE NADLEŽNOM ORGANU: pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs.
SVA DRUGA PRAVA PREDVIĐENA ZAKONSKOM REGULATIVOM: Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti upućivanjem zahteva na mail adresu: prodaja@ipg.rs. Povodom ostvarivanja gore navedenih zahteva, pružićemo vam sve neophodne dodatne informacije, kao i pomoć, u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL. Vaša prava možete da ostvarite slanjem zahteva na sledeću e-mail adresu prodaja@ipg.rs. Na vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo vas posebno obavestiti. Ukoliko je vaš zahtev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, možemo da ga odbijemo ili da naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje.

Smatra se da je učestalo ponavljanje kada nam se sa zahtevom za ostvarenje nekog od prava obratite više od jednog puta u jednoj godini. Ukoliko nam se obratite dva ili više puta u toku jedne godine za isto pravo, odgovorićemo na vaš zahtev samo ako imate opravdan razloga.

KO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA
U zavisnosti od konkretne svrhe, pristup pojedinim podacima o ličnosti korisnika mogu da imaju: • Zaposleni u Kompaniji, kao i honorarni i slični saradnici (koji se obavezuju na čuvanje poverljivosti podataka), samo u meri u kojoj je to neophodno za potrebe obrade. • Kompanija, kao deo grupacije privrednih društava, može prosleđivati podatke svojim povezanim licima, kada je to neophodno i uvek u okviru našeg legitimnog interesa i definisane svrhe. • Novoosnovani entiteti ili entitet sticaoca vlasništva nad Kompanijom, ukoliko je Kompanija uključena u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu. • Sa našim dobavljačima delimo neke od vaših ličnih podataka u cilju isporuke robe, odnosno radi mogućnosti realizacije kupoprodajnog ugovora • Naši partneri, koji za Kompaniju vrše određene poslove obrade kao obrađivači, poput eksternih saradnika koji nam pružaju određene usluge, kao i softverskih kompanija koje izrađuju i održavajusoftvere u kojima se pohranjuju podaci. • Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Rukovaoca, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarenje konkretne zakonske obaveze • Bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život. Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili vaše lične podatke.

PRISTANAK I OPOZIV PRISTANKA
Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu, možete ga opozvati u bilo kom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom vaših ličnih podataka i brišemo te lične podatke u najdužem roku od 90 dana od dana kada ste poslali opoziv pristanka. Opoziv pristanka je besplatan i možete da ga prosledite na sledeću e-mail office@mdg.rs

POLISA VEB SAJTA
Koristimo različite tehnologije na našem sajtu, neke od njih sami kontrolišemo (prve strane), a neke kontrolišu druge organizacije (treće strane). Tehnologije koje koristimo uključuju (ali se ne ograničavaju) na kolačiće i skripte. Neke od njih su neophodne za funkcionisanje ovog veb sajta i za naše razumevanje vašeg korišćenja veb sajta. Takođe, koristimo te tehnologije u marketinške i druge svrhe, kao što je opisano dole. Korišćenje kolačića omogućava neke funkcionalnosti našeg sajta, kao i vaše bolje korisničko iskustvo. U cilju pružanja bolje korisničke usluge, naš sajt koristi određene eksterne skripte, koje mogu prikupljati neke od vaših ličnih podataka.


Izjava o konverziji

Sva plaćanja će se vršiti u srpskoj valuti – dinarima (RSD). Iznos za koji će račun vaše kreditne kartice biti zadužen dobija se konverzijom cene u evrima u srpski dinar prema zvaničnom kursu Narodne banke Srbije. Prilikom zaduživanja vaše kreditne kartice, isti iznos se konvertuje u lokalnu valutu prema kursu udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost blage razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.
Sve cene su izražene sa PDV-om i nema dodatnih troškova.

Dostava robe i eventualna ograničenja

Yelnicom d.o.o. Mesto dobrih guma vrši dostavu na teritoriji cele Srbije, za sve svoje proizvode u saradnji za BEX kurirskom službom. Isporuka je besplatn bez obzira na količinu robe ili iznos računa. Pakete šaljemo radnim danima i to sledećom dinamikom: Za isporuku na treitoriji Srbije – Sva roba poručena do 12h se predaje kurirskoj službi BEX istog dana. Rok za isporuku je od 1 do 5 radnih dana.

Politika reklamacija

Yelnicom d.o.o. Mesto dobrih guma na osnovu Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br.62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) ima svoj pravilnik o postupanju u slučaju reklamacije svojih proizvoda.

Potrošač može da izjavi reklamaciju trgovcu radi ostvarivanja svojih prava i to:
 • u cilju otklanjanja nesaobraznosti robe,
 • po osnovu date garancije,
 • zbog pogrešno obračunate cene i
 • zbog drugih nedostataka.
Potrošač može da izjavi reklamaciju na jedan od sledećih načina:
 • usmeno u sedištu trgovca,
 • preko telefona,
 • pisanim putem ili
 • elektronskim putem,
uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (npr. kopija računa).

Trgovac je dužan da primi izjavljenu reklamaciju i da potrošaču elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno da mu saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Trgovac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje 2 (slovima: dve) godine od dana podnošenja reklamacija potrošača. Prilikom obrade podataka o ličnosti potrošača fizičkih lica, trgovac postupa u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Da bi postupak reklamacije bio pokrenut, neophodno je da potrošač:
 • podnese zahtev za reklamaciju i uz isti priloži račun ili drugi dokaz o kupovini; Zahtev za reklamaciju podnosi se na obrascu koji je trgovac u elektronskom obliku dostavio potrošaču prilikom zaključenja ugovora, na linku koji je poslat potrošaču putem elektronske pošte, a koji je trajno dostupan potrošaču ili na drugi način;
 • dostavi robu trgovcu, radi pregleda i odlučivanja o reklamaciji. Trgovac će, nakon što bude obavešten od strane potrošača da želi da izjavi reklamaciju, poslati kurirsku službu na adresu koju odredi potrošač, radi preuzimanja robe za koju je izjavljena reklamacija. Troškove preuzimanja robe snosi trgovac.
Smatraće se da je reklamacija primljena onog trenutka kada roba stigne na adresu magacina i trgovac primi zahtev za reklamaciju i račun, odnosno drugi dokaz o kupovini na uvid, te od tog trenutka počinje da teče rok za odgovor i rešavanje reklamacije.

Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana prijema reklamacije, elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor trgovca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 (slovima: petnaest) dana od dana podnošenja reklamacije.

Trgovac je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor trgovca i počinje da teče iznova kada trgovac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor trgovca najkasnije u roku od 3 (slovima: tri) dana od prijema odgovora trgovca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom trgovca. Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u propisanom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Ukoliko trgovac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Nemogućnost potrošača da dostavi trgovcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije ni razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Ukoliko reklamacija bude usvojena, potrošač ima pravo izbora jedne od sledećih mogućnosti:
 • zamena robe drugom robom iz prodajnog asortimana trgovca, ili
 • raskid ugovora i povraćaj cene.
Ukoliko reklamacija bude odbijena kao neosnovana, roba se vraća potrošaču na njegov zahtev i o trošku potrošača.

Ukoliko potrošač, nakon što ga trgovac obavesti da reklamacija nije usvojena, ne izjavi u roku od 14 (slovima: četrnaest) dana da želi da mu roba bude vraćena, trgovac protekom tog roka nema obavezu da čuva robu.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

U ime Yelnicom d.o.o. Mesto dobrih guma, Leskovačka bb, 18000 Niš, obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni d.o.o. Mesto dobrih guma, Leskovačka bb, 18000 Niš, odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava

Potrošač ima pravo, slučaju odustanka od ugovora, na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda. Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Procedura za povraćaj sredstava

Kontaktirajte nas pozivanjem broja telefona 018/563-773 ili nam pošaljite email na adresu: office@mdg.rs podatak Vašeg broja računa/otpremnice, Vaš JMBG (opciono) i broj dinarskog tekućeg računa.
Nakon dospeća potrebnih podatka, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosledjena na email adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine. Povraćaj srestava se vrši iskljucivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.
U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Yelnicom d.o.o. Mesto dobrih guma je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem VISA, EC/MC, Maestro, Dina i Amex metoda plaćanja. To znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Online prodavnici, koji je gore naveden, ne možete samoinicijativno menjati/zahtevati novac u Yelnicom d.o.o. Mesto dobrih guma ili slati na adrese koje su navedene na računu/otpremnici.
Svaki takav paket biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca.

Izjava o PDV-u

Yelnicom d.o.o. je u sistemu PDV-a. PDV je uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Online plaćanje obezbeđuje: